Administrație Publică

HOTARAREA NR. 240 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind aprobarea Listei Evenimentelor organizate în anul 2019

Având în vedere : 

–   Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 34787/12.12.2018 ;

–   Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 34788/12.12.2018 ;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct. 1, 4, 5 si 6, coroborat cu  art. 45, alin.(1) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă Lista Evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2019, conform anexei,  care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre.

ART. 2. Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane .

Descarca: HCL 240_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.