Administrație Publică

HOTARAREA NR. 241 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive  nr. 34490 din 10.12.2018   a d-lui consilier local David Remus;

–  Raportul de specialitate nr. 34491 din 10.12.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu  :

– art. 4 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 551 şi art. 553, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;

În temeiul art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3)  si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 241_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.