Administrație Publică

HOTARAREA NR. 242 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente care aparțin domeniului public al oraşului Sinaia

            Având în vedere expunerea de motive nr. 34726  din 12.12.2018 a d-lui Vlad Oprea – Primar, prin care propune aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente care aparțin domeniului public al oraşului Sinaia.

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 34729 /12.12.2018, privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile

permanente care aparțin domeniului public al oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu art. 9, alin (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Având în vedere avizul nr.      10250 /12.12.2018      al Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova referitor la proiectul de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente care aparțin domeniului public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 120/24.10.2014 privind aprobarea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru gestionarea pajiștilor din orașul Sinaia;

În temeiul, art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5 lit. a),  coroborat cu bart. 45 alin.(2), lit.e) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă proiectul de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente care aparțin domeniului public al oraşului Sinaia, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre.

ART.2. – Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL 242_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.