Administrație Publică

HOTARAREA NR. 243 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 80 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 40-42, lot 3

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.  31489 din 13.11.2018 a d-lui David Remus, consilier local;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31490 din 13.11.2018;

– Raportul de avizare a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu  :

– art. 4 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

–  art. 551 alin.(1) şi art. 553, alin. (1) Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea nr. 287/2009 ;

–  art. 123, alin. (2), din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală

În temeiul art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3)  si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 80 mp, situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 40-42, lot 3.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 80 mp, situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 40-42, lot 3, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 80 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 243_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.