Administrație Publică

HOTARAREA NR. 245 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 334 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție si terasă cu caracter provizoriu  

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 34591  din 11.12.2018 a consilierilor cocali : Arieșan Aurora, Vasile Gheorghe și Boteanu George, prin care propun închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 334 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție si terasă cu caracter provizoriu;

–  Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 34594/ 11.12.2018 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 334 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție si terasă cu caracter provizoriu;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

            În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), alin. (5) lit. a),  art. 123, alin. (1) și (2), coroborate cu art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 334 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție si terasă cu caracter provizoriu;

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,5 euro/mp/lună.

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 245_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.