Administrație Publică

HOTARAREA NR. 246 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 235 mp indiviz din 540 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 8,  prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numiţii Florea Maria, Dinică Alexandru, Bucin Ana şi Cosmoiu Ion, în cote indivize, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001, republicată

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 34477 din 10.12.2018 a d-lui Consilier Local Remus David, prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafaţă de 235 mp indiviz din 540 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 8 şi vânzarea fără licitație publică a acestuia prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numiţii Florea Maria, Dinică Alexandru, Bucin Ana şi Cosmoiu Ion, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 34478 din 10.12.2018;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

–  prevederile art. 123, alin. (3) şi alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

–  prevederile art. 652 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea nr. 287/2009 ;

În temeiul art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(2), lit.b) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 235 mp indiviz din 540 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 8.

ART.2. Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 235 mp indiviz din 540 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 8, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numiţii Florea Maria, Dinică Alexandru, Bucin Ana şi Cosmoiu Ion, teren identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cote indivize, astfel:

–  93 mp indiviz din 235 mp indiviz din 540 mp : se va vinde lui Florea Maria;

–  28 mp indiviz din 235 mp indiviz din 540 mp : se va vinde lui Dinică Alexandru;

–  55 mp indiviz din 235 mp indiviz din 540 mp : se va vinde lui Cosmoiu Ion;

–  59 mp indiviz din 235 mp indiviz din 540 mp : se va vinde lui Bucin Ana.

ART.3. Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv  71 euro/mp (la care se adaugă TVA),  conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (preţul de vânzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății).

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, numiţii Florea Maria, Dinică Alexandru, Bucin Ana şi Cosmoiu Ion vor fi notificaţi, aceştia putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

ART.6. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. 

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.8. – Numiţii Florea Maria, Dinică Alexandru, Bucin Ana şi Cosmoiu Ion au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL 246_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.