Administrație Publică

HOTARAREA NR. 247 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 74 mp, situat în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 52, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Ghiuţă Elena          

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 34521 din 11.12.2018 a d-lui. Remus David, consilier local, prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafaţă de 74 mp, situat în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 52 şi vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 74 mp, situat în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 52, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Ghiuţă Elena, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare        ;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 34522 din 11.12.2018;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor se fac obiectul contractelor de concesiune;

  • 551 alin.(1) şi art. 553, alin. (1) Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea nr. 287/2009 ;
  • 123, alin. (3) și (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3)  și art. 115 alin.(2), lit.b) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 74 mp, situat în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 52.

ART.2. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 74 mp, situat în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 52, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Ghiuţă Elena, teren identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv 51 euro/mp (la care se adaugă TVA),  conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Preţul de vânzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, numita Ghiuță Elena, va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. 

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.8. – Numita Ghiuţă Elena are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL 247_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.