Administrație Publică

HOTARAREA NR. 250 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 32, în suprafață de 1049,94 mp, având nr. cadastral 799, intabulat în cartea funciară nr. 20270, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1051/14.02.2001, către S.C. PERLA BUCEGI S.R.L., conform HCL 183/2006

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 28465 din 15.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune vânzarea, conform HCL. nr. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 32, în suprafață de 1049,94 mp, având nr. cadastral 799, intabulat în cartea funciară nr. 20270, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1051/14.02.2001, către S.C. PERLA BUCEGI S.R.L.

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.      28467/15.10.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 32, în suprafață de 1049,94 mp, având nr. cadastral 799, intabulat în cartea funciară nr. 20270, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1051/14.02.2001.

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu : 

– Hotărârea Consiliului Local nr.183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

–  art. 551 alin.(1) şi art. 553, alin. (1) Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea nr. 287/2009 ;

–  art. 123, alin. (2), din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală

     În temeiul art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3)  si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 32, în suprafață de 1049,94 mp, având nr. cadastral 799, intabulat în cartea funciară nr. 20270, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1051/14.02.2001, conform HCL 183/2006.

ART.2. – Aprobă vânzarea către S.C. PERLA BUCEGI S.R.L., CUI 1330546, conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 32, în suprafață de 1049,94 mp, având nr. cadastral 799, intabulat în cartea funciară nr. 20270, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1051/14.02.2001.

ART.3. – Preţul vânzării este de 250 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.  

ART.7. – S.C. PERLA BUCEGI S.R.L. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 250_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.