Administrație Publică

HOTARAREA NR. 251 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  ȋn zonă  :” Instituţii  şi servicii” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel (S studiata = 3944, mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei , nr. cadastral 20875 , oraş Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive 34711 din 12.12.2018 a consilierilor locali David Remus, Arieşan Aurora,Vasile Gheorghe şi Boteanu George ;
  • Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.34713/12.12. 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
  • Avizul unic nr. 2438/06.09.2018 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;
  • Raportul informării şi consultării  publicului privind  PUZ << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>   înregistrat sub nr. 34493/10.12.2018;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr. 21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001, anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor ,republicată ;

– Art.36,alin (2) ,lit.c), coroborat cu alin.(5), lit. c) din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115,alin.(1) ,lit.b), coroborat cu art.45, alin (2) ,lit.e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Nu aprobă Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  ȋn zonă  :” Instituţii  şi servicii” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel( S studiata = 3944mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei , nr.cadastral 20875,oraş Sinaia,  judeţul Prahova, beneficiar  Ioniţă Ion .

ART.2. – Prevederile  prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 251_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.