Administrație Publică

HOTARAREA NR. 252 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind darea in administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a locurilor de parcare din Str. L. Caragiale (pe partea stanga a sensului de mers spre B-dul Republicii), în vederea închirierii

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrata cu nr. 34856/ 11.12.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 34857/11.12.2018 al Poliției Locale Sinaia – Birou Monitorizare si Control, prin care se propune darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a locurilor de parcare (domeniu public) din Str. I. L. Caragiale (pe partea stânga a sensului de mers spre B-dul Republicii), în vederea închirierii;
  • Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL nr. 34531/ 11.12.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

  • 9/ 26.02.2007  prin care s-a aprobat infiintarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • 175/ 06.09.2010, HCL 56/ 14.04.2011, HCL 175/ 25.11.2013 si 205/ 23.11.2017 privind darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcarilor din orașul Sinaia;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (2), lit.b) din Legea nr.   215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Aprobă darea in administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a locurilor de parcare situate pe Str. I.L. Caragiale (pe partea stanga a sensului de mers spre B-dul Republicii) – în vederea închirierii.

ART.2. –  Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, actul adițional la contractul de dare în administrare a parcărilor publice.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare si Control si SC Transport Urban Sinaia SRL.

Descarca: HCL 252_2018

 

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.