Administrație Publică

HOTARAREA NR. 253 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  concesionarea serviciului public de gestiune a cainilor fara stapan din orasul Sinaia  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr 34786/12.12.2018, precum și  raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală nr. 34795/12.12.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fara stapan,  cu modificarile si completariile ulterioare ;

– Hotărârii nr. 1059/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001  privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fara stapan;

– OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata, cu modifi[rile ;i complet[rile ulterioare ;

– Legii 60/2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Stasbourg la 23.06.2003 ;

–  art. 36 alin. (2) lit d) și alin.(6), lit.a) pct.14) coroborat cu art.  45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind  administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –  Aprobă  Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Sinaia, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Aprobă  Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Sinaia prin contract de concesiune, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Politia Locala, Serviciul Buget si Resurse Umane si Serviciul Investitii si Achizitii Publice.

Descarca: HCL 253_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.