Administrație Publică

HOTARAREA NR. 254 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.34361/10.12.2018 a Primarului orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.        34363/10.12.2018;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și  alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin (2) și art.115 alin.(1) lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarul 7653/105/2015*în proces cu SC Pro Meat Fresh SRL ( fosta  SC Carmistin SRL).

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Descarca: HCL 254_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.