Administrație Publică

HOTARAREA NR. 256 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.33269/28.11.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reglamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.33273/29.11.2018, întocmit  de  Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

– prevederile art.118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

În temeiul art.36, alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b) coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.  – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. – Începând cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotărâri, încetează aplicabilitatea HCL nr.135/08.08.2011.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL 256_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.