Administrație Publică

HOTARAREA NR. 257 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind îndreptarea erorii materiale de la poz.nr.23A din anexa la HCL nr.221/22.11.2018 

 Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr. 34575/11.12.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34588/11.12.2018 ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu : 

  • dispozițiile art. 42, alin.(1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;

În temeiul art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b) din  Legea nr.  215/2001   privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă îndreptarea erorii materiale de la pozitia nr. 23A din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.221/22.11.2018, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 257_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.