Administrație Publică

HOTARAREA NR. 258 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind  modificarea grilei de salarizare pentru  funcțiile publice și funcțiile  contractuale din administrația publică locală –   aparatul de specialitate al Primarului  orașului Sinaia si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia

            Având în vedere expunerea de motive nr. 34748/12.12.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia,  precum si raportul de specialitate nr. 34752/12.12.2018 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  al  Primăriei orașului Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile   Legii nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  precum si a Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată  cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit. a), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1), lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

            ART.1. – Se  aprobă modificarea grilei privind stabilirea salariilor de bază pe grade/trepte profesionale și gradații corespunzatoare vechimii în muncă, personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice : Serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor, Serviciul public de salvamont, Centrul national de informare si promovare turistica, Serviciul public de asistenta sociala si centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc, servicii aflate in subordinea Consiliului Local , conform anexei nr.1 si anexei nr.2, parte integranta a prezentului proiect de hotarare.

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul de Buget si Resurse Umane .

Descarca: HCL 258_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.