Administrație Publică

HOTARAREA NR. 259 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 112/29 iulie 2016 referitoare la numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 34877/12.12.2018 intocmita de primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Locală,  nr. 34881/13.12.2018;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 231/17.12.2018 privind încetarea  mandatului de consilier local al domnului Șuvaina Mihai-Dan și validarea mandatului unui consilier pe locul ramas vacant;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art.187 alin.(2), lit b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2) lit. d), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2016, în sensul înlocuirii domnului Șuvaina Mihai-Dan, cu domnul David Remus, consilier local,  ca membru  în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia.

ART.2. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2016, rămân neschimbate.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Locală și conducerea Spitalului orășenesc Sinaia.

Descarca: HCL 259_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.