Administrație Publică

HOTARAREA NR. 260 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

DE APROBARE A MODIFICARII  HCL 77/2018 PENTRU  PROIECTUL  “ECO-BUS “ 

                Având în vedere Expunerea de motive nr. 34.986/13.12.2018, precum si Raportul de specialitate nr. 34.987/13.12.2018., intocmit de Serviciul Investitii si Achizitii Publice prin care se propune aprobarea proiectului „ECO-BUSsi a cheltuielilor aferente acestuia;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2018;

Având în vedere  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

În conformitate cu Ordinul  MDRAP 6233/19.11.2018 pentru modificarea ghidului solicitantului si ca urmare a solicitarii de clarificari privind includerea TVA-ului aferenta cheltuielilor eligibile privind achizitia mijloacelor de  transport public local eligibile prin obiectivul specific 3.2, in categoria cheltuielilor neeligibile;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aprobă modificarea art.3 din HCL 77/2018 astfel:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului – 2.391.163,35 lei, cât și contribuția de 2% (318.475,39 lei) din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum total de 2.709.638,74 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „ECO-BUS”.

Art. 2. –  Celelalte articole ale HCL 77/2018 rămân neschimbate.

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, Serviciul Buget  si Echipa de implementare a proiectului.

Descarca: HCL 260_2018

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.