Administrație Publică

HOTARAREA NR. 261 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  constituirea , componenţa  şi  Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 34816/12.12.2018 întocmită de  Oprea Vlad Gheorghe, Primarul oraşului Sinaia ;

– Raportul de specialitate nr.34818/12.12.2018 al Serviciul Urbanism şi Cadastru prin care se propune constituirea  şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova;

În conformitate cu :

– Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art.36,alin (5), lit.c) raportat la alin(2) lit.c) din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115, alin.(1), lit.b), coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului Sinaia  în coordonarea Primarului oraş Sinaia  ca organ consultativ cu atribuţii de analiză , expertizare tehnică şi consultanţă, care fundamentează din punct de vedere tehnic avizul arhitectului sef.

ART.2. – Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova conform anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului Sinaia conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică , Instituţiei Prefectului Prahova ,Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia  .

Descarca: HCL 261_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.