Administrație Publică

HOTARAREA NR. 262 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru trecerea din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al orașului Sinaia, a  terenului cu nr. cad. 22549, CF nr. 22549, în suprafață de 15118 mp, situat în Sinaia, str. Valea Largă FN

Având în vedere expunerea de motive nr. 35044 din 14.12.2018 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia  pentru trecerea din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al orașului Sinaia, a  terenului cu nr. cad. 22549, CF nr. 22549, în suprafață de 15118 mp, situat în Sinaia, str. Valea Largă FN;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 35045 /14.12.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia acordul pentru trecerea din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al orașului Sinaia, a  terenului cu nr. cad. 22549, CF nr. 22549, în suprafață de 15118 mp, situat în Sinaia, str. Valea Largă FN.

Văzând Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții şi prevederile  art. 9, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 36 alin.2, litera „c”, coroborat cu art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Consiliul Local al Orașului Sinaia își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru trecerea din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al orașului Sinaia, a  terenului cu nr. cad. 22549, CF nr. 22549, în suprafață de 15118 mp, situat în Sinaia, str. Valea Largă FN, pentru modernizare și extindere stație de epurare ape uzate Valea Largă, oraș Sinaia. 

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru

Descarca: HCL 262_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.