Administrație Publică

HOTARAREA NR. 263 din 18.12.2018

decembrie 28, 2018

          Privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si  Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru lucrari de “ Reparatii, reabilitari, modernizari, strazi in orasul Sinaia ”

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Prahova  din 18.12.2018 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2018, in vederea realizarii unor obiective de interes public;

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 35438 / 18.12.2018 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 35466 / 18.12.2018 intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. f) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă asocierea dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova si Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru lucrari de “ Reparații, reabilitări, modernizări străzi în orașul Sinaia”.

Art. 2. – Se aprobă contribuția Orașului Sinaia de cofinanțare în procent  de 10% din suma alocată de Județul Prahova pentru obiectivul menționat la art. 1,  respectiv 40.000 lei.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire în numele  Orașului Sinaia, judetul Prahova.

Art. 4 – Secretarul orașului Sinaia, va comunica prezenta hotarare compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Județean Prahova.

Descarca: HCL 263_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.