Administrație Publică

HOTARAREA NR. 264 din 18.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 

            Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 35411 din 18 decembrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr. 34417 din 11.12.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și   completările ulterioare, art.36 alin. (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:                                             

  ART. 1. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    400.000 lei
a)      Alte venituri  (36.50.00) Consiliul Jud. Prahova 400.000 lei
    II. CHELTUIELI : 400.000 lei 
Cap.84.02  ”TRANSPORTURI” 

   Titlul XII  -Active nefinanciare –

” Reparatii capitale strazi ”(71.01.30)         

400.000 lei

400.000 lei


ART.2 
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL 264_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.