Administrație Publică

HOTARAREA NR. 1 din 17.01.2019

martie 4, 2019

privind aprobarea obiectivului de investiții  “Instalație de transport pe cablu tip teleschi“ (Teleschi Lăptici) și a  indicatorilor tehnico –economici, instalație ce urmează să fie achiziționată   de către SC Transport Urban Sinaia SRL

 Având în vedere expunerea de motive nr.1905 din 16 ianuarie 2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.1906 din 16.01.2019 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia, şi Directorul economic al SC Transport Urban Sinaia SRL propune aprobarea obiectivului de investiții “Instalație de transport pe cablu tip “teleschi” (Teleschi Lăptici)  ce urmeaza să fie contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL.;

În conformitate cu Ordonanța de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

             Art. 1. – Aprobă obiectivul de investiţii “Instalație de transport pe cablu tip teleschi ” (Teleschi Lăptici) , care urmează să fie achiziţionată de către SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art. 2. –  Aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Instalaţie de transport pe cablu tip teleschi ” (Teleschi Lăptici), conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

             Art.3. – Aprobă completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 230/28 noiembrie 2018 astfel:  ”Scopul finanţării este realizarea obiectivului  de investiţii “Instalaţie de transport pe cablu tip teleschi (Teleschi Lăptici).”

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia  și S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L .

Descarca: HCL.nr.1_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.