Administrație Publică

HOTARAREA NR. 13 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind  închirierea prin licitație publică, a  spațiului situat în Sinaia, str.Avram Iancu nr. 2 în suprafață de 142,6 mp. cu destinația birouri operator furnizare servicii publice în orașul Sinaia

     Având în vedere: 

–  Expunerea de motive a  Primarului orașului Sinaia, înregistrată cu nr.4730/12.02.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.4739/12.02.2019;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Art. 551 alin.(9) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea  287/2009;

– Art. 123 alin.(1) și (2)  din Legea Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c)  coroborat cu art.  45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică, a  spațiului situat în Sinaia, str.Avram Iancu nr. 2 în suprafață de 142,6 mp. cu destinația birouri operator furnizare servicii publice în orașul Sinaia, identificat prin releveul din anexa 1.

ART.2. – Aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiului menționat la art.1, conform anexelor 2, 3, 4, 5 și 6.

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 7 euro/mp/lună.

ART.4. – Spațiul se închiriază pentru o perioadă de 1(unu) ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

ART.5. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

ART.6. Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 13_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.