Administrație Publică

HOTARAREA NR. 14 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind închirierea prin licitatie publică a spațiilor comerciale nr. 2 situat in Sinaia Bulevardul Carol I nr. 27 și nr. 6 situat în Bulevardul Carol nr. 33 (Esplanada) 

Având în vedere :

– Expunerea de motive a domnului Primar Vlad Oprea înregistrată sub nr. 1868/16.01.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de  Biroul Monitorizare și  Control din cadrul Poliției Locale înregistrat sub nr. 1870/16.01.2019 prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului comercial  nr. 2 situat in Sinaia Bulevardul Carol I nr. 27 și a spațiului comercial nr. 6 situat în Bulevardul Carol nr. 33 (Esplanada);

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu :

  • 551 alin.(9) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 123 alin.(1) și (2) din Legea Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 36, alin.(2), lit. c)  coroborat cu art.  45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART .1. – Aprobă închirierea pein licitație publică a spațiilor comerciale situate în orașul Sinaia, Bdul. Carol I nr. 27 (spațiul comercial nr.2) și Bdul Carol I nr. 33 – Esplanadă (spațiul comercial nr.6), cu următoarele obiecte de activitate :

Nr. crt. Spatiul comercial Suprafata Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2 3 4 5
1 2

(B-dul Carol I nr. 27)

20 mp Patiserie artizanală (cod CAEN 1071) și comercializarea produselor (cod CAEN 4724) 10 euro/ mp/ lună
2 6

(B-dul Carol I nr. 33)

9 mp Comercializarea produselor producție proprie 10 euro/ mp/ lună

 

ART. 2. –  Spațiile comerciale se inchiriaza pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de inchiriere.

ART. 3. – Aprobă Regulamentul de organizare și desfașurare a licitației pentru inchirierea spațiilor  comerciale din Sinaia, B-dul Carol I, nr.27 si nr.33, instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și modelul contractului de inchiriere conform anexelor 1, 2, 3, 4

ART. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL. nr. 14_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.