Administrație Publică

HOTARAREA NR. 15 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind aprobarea modificarii tarifelor de operare aferente contractului pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a

deșeurilor municipal în zona 1 – Bușteni” 

Având în vedere:

–  Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 4846/13.02.2019

– Raportul nr. de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala,  înregistrat sub nr. 4848/13.02.2019;

– Adresa SC Comprest SA Brasov nr. 347/14.05.2018, inregistrata la Primaria orasului Sinaia la nr. 13639/15.05.2018, prin care solicita ajustarea tarifului la utilizatorii casnici si noncasnici.

– Raportul independent de asigurare limitată asupra tarifului solicitat de SC Comprest SA Brasov pentru activitatile de salubrizare a localitatilor Azuga si Sinaia comandat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilități Publice pentru serviciul de salubrizare Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

  În conformitate cu prevederile:

– Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si      completarile ulterioare, art. 6, ali.1, lit. l;

– Ordinului 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, cap.VIII, ali. 1, lit. b;

– Legii nr.  51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Anexei nr. 5 a OUG nr. 74 din 17 iullie 2018 care prevede ca valoarea contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale, deseurile din constructii si desfiintari, destinate a fi eliminateprin depozitare este de 30 de lei/tona incepand cu anul 2019.

– Contractului nr.2219/17.11.2016 incheiat de Asociatia de  Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova si SC Comprest SA Brasov;

        În temeiul art. 36, alin.(2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct.14, coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. f) si art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. Aprobă modificarea tarifelor de operare aferente contractului pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 1 – Bușteni”

           Tarif

 

 

 

Incepand cu anul

Tarife actuale Tarife propuse
Utilizatori casnici

 

Utilizatori non-casnici Utilizatori casnici urban

Lei/locuitor/an – fara TVA

Utilizatori non- casnici

Lei/tona – fara TVA

Lei/loc/ an Lei/loc/ luna  Lei/ tona       Lei/locuitor/an Lei/loc/ luna             Lei/tona
     2019   60,84   5,07   197,54           115,44   9,62                 270,56


ART.2
. –  Aprobă Actul aditional nr 4 la contractul pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare,transport si transfer a deseurilor municipale in zona 1 Busteni, nr. 2219/17.11.2016, conform documentului prevazut in anexa 1.

ART.3. –  Acordă mandat special și imputernicește Viceprimarul orașului Sinaia în persoana domnului Bădăran Gheorghe, să voteze și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul adițional nr.4 la contractul nr. 2219/17.11.2016.

ART.4. –  Biroul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia va duce îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL. nr. 15_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.