Administrație Publică

HOTARAREA NR. 16 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind actualizarea tarifelor  aferente serviciilor prestate de  SC. Sinaia Forever SRL., prevăzute în anexa 4A la HCL.66/2015 și anexa 4 B la HCL. nr. 55/2018 

Având în vedere: 

  • Expunerea de motive a Primarului oraşului Sinaia înregistrată cu nr. 4775/13.02.2019;
  • Nota de Fundamentare nr. 4710/12.12.02.2019 a SC SINAIA FOREVER SRL cu privire la actualizarea tarifelor prevăzute în anexa 4A la HCL.66/2015 și anexa 4 B la HCL. nr. 55/2018ș
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiinţarea SC SINAIA FOREVER SRL cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 28.05.2015 privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, al Societăţii Sinaia Forever cu activitatea de îndepartare a zăpezii si preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii pe drumurile, străzile, aleile, pieţele şi celelalte locuri publice din oraşul Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2018 privind actualizarea tarifelor/preţurilor serviciilor prestate de către Sc Sinaia Forever SRL prevaute în ANEXA 4B la HCL 163/2017;
  • Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 În conformitate cu:

  • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 79/2017 privind trecerea contribuţiilor sociale în sarcina salariaţilor şi HG nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. a)  coroborat cu art. 45, alin. (1)  si art. 115, alin. (1), lit. b).

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. –  Aprobă actualizarea  tarifelor aferente serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL prevăzute în anexa 4 A la HCL. nr.66/2015 și în anexa 4 B la HCL. 55/2018,  conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL 55/2018.

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Administratorul SC SINAIA FOREVER SRL.

Descarca: HCL. nr. 16_2019 și Anexele 4A si 4 B

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.