Administrație Publică

HOTARAREA NR. 17 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 199 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 26 

Având în vedere : 

Expunerea de motive înregistrată  sub nr. 2734 din 23.01.2019 a domnului David Remus, consilier local;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat sub nr.2735 din 23.01.2019;

–   Avizul membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu :

  • 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.
  • 123, alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul  art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3)  si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 199 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 26.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 199 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 26, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 75 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea continuă de trecere pentru reţelele edilitare ce deservesc fondurile învecinate cum ar fi: conducte de apa, gaz, canale şi  cabluri electrice subterane şi supraterane, după caz, precum şi alte materiale şi instalaţii cu acelaşi scop.

ART.9. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea de acces pietonal în favoarea proprietarilor de la nr. cadastrale 20906-C1-U2 (nr. cad. vechi 10349-C1-U3), 20906-C1-U1 (nr. cad. vechi 10349-C1-U1).

ART.10. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.11. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 17_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.