Administrație Publică

HOTARAREA NR. 18 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia, în calitate de administrator al str. Drum Nou Cota 1400, pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel  organizare şantier, utilităti”, pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, lot 2, nr. cad. 21591

Având în vedere :

 • Expunerea de motive nr. 2803 din 25.01.2019 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al Drum Nou Cota 1400, pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel organizare şantier, utilităti”, pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, lot 2, nr. cad. 21591;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2805 /25.01.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea d-lui IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN;
 • Cererea nr. 30968/08.11.2018 a d-lui IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN, prin care solicită acordul administratorului Drum Nou Cota 1400, pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel organizare şantier, utilităti”. pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, lot 2, nr. cad. 21591;

Văzând  Avizul Comisiei de Urbanism;

 În conformitate cu prevederile :

 • Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE : 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia, în calitate de administrator al str. Drum Nou Cota 1400, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel  organizare şantier, utilităti”, pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, lot 2, nr. cad. 21591, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. Vâlcelul existent pe proprietatea d-lui IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN, va fi amenajat corespunzător, astfel încât acesta să-și păstreze cursul și aspectul. Integrarea vâlcelului existent în cadrul lucrărilor de construire propuse se va face cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice în vigoare și nu va afecta domeniul public sau proprietățile private învecinate; Costurile de amenajare a vâlcelului, precum și răspunderea pentru calitatea și siguranța lucrărilor revin în totalitate d-lui IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN
 1. Toate lucrările de construire vor fi executate numai în interiorul proprietății d-lui IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN, fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orasului Sinaia.
 2. Pentru obținerea autorizației de construire se vor prezenta măsuri de punere în siguranță (parte scrisă și parte desenată) a străzilor Drum Nou Cota 1400 și Gheorghe Doja.
 3. Asigurarea a minim 5 locuri de parcare în interiorul proprietății d-lui IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN, conform Hotărârilor Consiliului Local Sinaia nr. 261/2006, 171/2007, 186/2009.
 4. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
 5. Respectarea condiţiilor impuse în avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 37/14.03.2018.
 6. Înainte de începerea lucrărilor IORGOVAN RĂZVAN CONSTANTIN va solicita autorizatie spargere stradă conform HCL 196/2008 de la Primaria orașului Sinaia –Poliția Locală, Birou autorizări.
 7. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Direcția Poliție Locală.

Descarca: HCL. nr. 18_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.