Administrație Publică

HOTARAREA NR. 2 din 17.01.2019

martie 4, 2019

privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curţi, proprietate privată a oraşului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii – republicată în 17 iunie 2013

Văzând expunerea de motive nr. 1925 din 17.01.2019  a d-lui consilier local David Remus şi raportul de specialitate nr. 1926 din 17.01.2019, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia prin care se propune modificarea componenţei Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul înstrăinării terenurilor din curţi, proprietate privată a oraşului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curţi, proprietate privată a oraşului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii – republicată în 17 iunie 2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, coroborat cu art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curţi, proprietate privată a oraşului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii – republicată în 17 iunie 2013, referitor la componenţa comisiei de analiză a dosarelor,  care va avea următorul cuprins: “Aprobă ca din comisie să facă parte următorii consilieri locali:

  • Consilier Vasile Gheorghe
  • Consilier Dumitrache Costin Nicolae
  • Consilier Popa Gheorghe”

ART.2.   Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 30.09.2016 privind modificarea  componenţei Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul terenurilor închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 4/1973 şi a Legii nr. 85/1992, republicată cu modificările şi completările ulterioare, terenuri ce sunt proprietate privată a oraşului Sinaia.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL.nr.2_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.