Administrație Publică

HOTARAREA NR.21 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 4744  din 12.02.2019 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4750 / 12.02.2019 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/17.12.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia;

 

Văzând avizul comisiei de specialitate a Cosniliului Local;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.5, lit. c), raportat la alin. (2), lit. c), art. 115, alin.(1), lit.b), coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. – Aprobă modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia, care va avea următorul conținut:

 COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 (C.T.A.T.U) SINAIA

Constituită conform prevederilor Legii 350/2001, art.37

Membri cu drept de vot: 

1 Oprea Vlad Gheorghe Primarul oraşului Sinaia Preşedinte
2 Bădăran Gheorghe Viceprimar vicepreşedinte
3 Prof.  Constantin Stere Director Executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova membru
4 Gherasim Mihaiela Arhitect şef membru
5 Arh.Văsii Diana Mihaela Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia (O.A.R.) Filiala Prahova Membru

 

 

6 Arh.Aluchi Andreea Ioana Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia (O.A.R.) Filiala Prahova,membru RUR membru
7 Arh.Budescu Maria Luiza Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia (O.A.R.) Filiala Bucureşti,membru RUR membru

 Secretariat:

1 Maria Marin Inspector serviciul urbanism şi cadastru secretariat
2 Voicu Ilie Inspector serviciul urbanism şi cadastru secretariat
3 Rotilă Cristina Ioana Inspector serviciul urbanism şi cadastru secretariat

 Membri cu rol consultativ:

1 reprezentant Agentia pentru Protecţia Mediului Prahova membru
2 reprezentant Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova membru
3 reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Prahova membru
4 reprezentant S.C. Hidro Prahova S.A. membru
5 reprezentant S.C. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. membru
6 reprezentant S.C. G.D.F. Suez –Distrigaz Sud membru
7 reprezentant S.C. Romtelecom S.A. membru
8 reprezentant Poliţia Staţiunii Sinaia- circulaţie rutieră membru

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și       Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 21_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.