Administrație Publică

HOTARAREA NR. 22 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive înregistrată sub nr.2432/22.01.2019, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic înregistrat laPrimăria orașului Sinaia sub  nr. 2434/22.01.2019;

– Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c)

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

  • Dosarul de evacuare a dnei. Pătrașcu Ștefania Hermina Dorina din imobilul situat la adresa Str.M.Kogălniceanu nr.78, Sinaia.
  • Dosarul 125/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Naționala Anticorupție , Serviciul Teritorial Ploiești.

ART. 2. – Se mandatează Primarului Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 22_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.