Administrație Publică

HOTARAREA NR. 23 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare 

Având în vedere Expunerea de motive  nr.296/04.01.2019 privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia, nr. 358 / 07.01.2019;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, precum și ale  art.28 din  Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. d), coroborat cu art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b),

       CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

     H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. –  Aprobă Planul de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncǎ, beneficiarilor de ajutor social, prevǎzut în Anexa nr.1, parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.

ART. 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public de Asistență Socială.

Descarca: HCL. nr. 23_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.