Administrație Publică

HOTARAREA NR.24 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2016 de aprobare a organigramei Spitalului orășenesc Sinaia 

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 4988/14.02.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 4989/14.02.2019;
  • Adresa nr. 3412/31.01.2019 a Spitalului Orășenesc Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

  • Prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit.  d), alin. (6), lit.a), pct.3, coroborat cu art. 45 alin.1) și art. 115 alin.1, lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. – Aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2016 privind organigrama Spitalului Orășenesc Sinaia conform Anexei care face parte integranta din  prezenta hotărâre.

ART 2. –  Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate;

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Spitalul Orășenesc Sinaia .

Descarca: HCL. nr. 24_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.