Administrație Publică

HOTARAREA NR. 3 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind  aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 4469/11.02.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 4504/11.02.2019 ;
  • Adresa nr. 3412/31.01.2019 a Spitalului Orășenesc Sinaia;

–     Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu:

prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit.  d), alin. (6), lit.a), pct.3),  coroborat cu art. 45, alin.(1) si art.115 ain.(1), lit.  b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă structura organizatorică a Spitalului Orășenesc Sinaia conform Anexei nr. 1, parte integrantă  din  prezenta hotărâre.

ART. 2. –  Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2015.

ART. 3. –  Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Spitalul Orășenesc Sinaia .

Descarca: HCL. nr. 3_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.