Administrație Publică

HOTARAREA NR. 4 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul 2019-2020

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.4587/11.02.2019, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat sub nr. 4589/11.02.2019;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând   Adresa   nr.39/09.01.2019  a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 3563/01.02.2019, prin care s-a acordat AVIZUL CONFORM pentru  organizarea rețelei școlare în anul școlar 2019 – 2020, la nivelul orașului Sinaia;

In conformitate cu pevederile  :

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020; 
  • 19, alin. (1),(2),(4), art. 20, art. 221 alin.3), lit.a) și art. 61 alin. 1) și 2) din Legea educației nationale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și emiterea Avizului Conform în vederea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 1), coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrațiapublică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –   Aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2019-2020  conform  Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul de Politici Publice și  de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

Descarca: HCL. nr. 4_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.