Administrație Publică

HOTARAREA NR. 5 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea protocolului cu Asociația pentru Educație și Știință Kleine Schule  

 Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 2256/21.01.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 2258/21.01.2019 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit.b) și lit. e)  coroborat cu art. 45, alin. (2), lit.f) si art. 115, alin. (1), lit. b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –   Aprobă organizarea evenimentului Worlwide Children Festival  în perioada 11-14 aprile 2019, la Centrul Internațional de Conferințe Casino Sinaia și includerea acestuia în Lista Evenimentelor organizate de Primăria Sinaia pentru anul 2019.

ART. 2. – Aprobă protocolul cu Asociația pentru Educație și Știință Kleine Schule și îl

împuternicește pe primarul orașului să-l semneze .

ART. 3. –  Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Centrul Internațional de Conferințe Casino Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 5_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.