Administrație Publică

HOTARAREA NR. 7 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie 2019

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 2323/21.01.2019 a Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2325/21.01.2019;

– Avizul comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor :

  • Legii nr. 69 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 1 2, lit a)
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin.(3);

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6), pct. 6), art. 45 alin.1, respectiv art. 115 alin.(1) din  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia aferente lunilor ianuarie și februarie 2019, conform Anexa 1 la prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării competițiilor și activităților menționate la art.1 conform Anexa 1 la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2018.

ART.3. Hotărărea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Pubice și Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 7_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.