Administrație Publică

HOTARAREA NR. 8 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind  aprobarea bugetului aferent organizării evenimentelor ,,1 Martie 2019”, ,,8 Martie 2019” și ”Sinaia pe pârtie – ediția a XIV-a”  

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată cu nr. 4618 /11.02. 2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat cu nr. 4630/11.02.2019;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 240/ 2018 privind lista de evenimente organizate de orasul Sinaia in anul 2019;

În conformitate cu prevederile Legii 273/ 2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 alin.(3) ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit.d și alin. 6), lit.a), pct. 1,4,5 și 6,  coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Aprobă bugetul  aferent organizării evenimentului  ,,1 Martie 2019” , în cuantum de 900 lei.

ART.2. – Aprobă bugetul  aferent organizării evenimentului  ,,8 Martie 2019” , în cuantum de 8000 lei.

ART.3. –  Aprobă acordarea de premii în cadrul evenimentului ”Sinaia pe pârtie – ediția a XIV-a”  pe categorii de vârstă, gen și fel de concurenți (legitimați/nelegitimați), în valoare totală de 16.800 lei, după cum urmează :

Premiul I –      300 lei

            Premiul II –    200 lei

            Premiul III –   100 lei

Art.4. –  Aprobă alocarea unui buget în valoare totală de 24.000 lei (premii, cupe, diplome, medalii, organizare premiere) pentru evenimentul ”Sinaia pe pârtie – ediția a XIV-a”.

Art.5. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Pubice și Serviciul Buget și Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 8_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.