Administrație Publică

HOTARAREA NR. 9 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea proiectului ”O zi la Sinaia” pentru anul 2019

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2959/28.01.2019, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat cu  nr. 2963/28.01.2019;

Văzând  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit. b) și e) coroborat cu art. 45 alin.(2), lit.f) și art. 115 alin.(1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă proiectul ”O zi la Sinaia”, pentru anul 2019.

ART.2. –  Aprobă bugetul aferent organizării evenimentului în cuantum  de 10.000 lei.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire Departamentul de Politici Publice, Serviciul Buget  si de către reprezentanții legali ai unităților de învătământ.

Descarca: HCL. nr. 9_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.