Administrație Publică

Proiect de hotărâre privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

martie 14, 2019

Având în vedere expunerea de motive nr.7221/07.03.2019 întocmită de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 7223 din 07.03.2019 prin care Serviciul Buget din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.

Văzând avizul comisiei de specialitate.

În conformitate cu Legii 273/2006 – privind finanţele publice locale ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.36 alin.2, litera  “b”, coroborat cu art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b.

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1– Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2019, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1.   TOTAL VENITURI :                                                                       40.996.000 lei         
  2.    TOTAL CHELTUIELI :                                                                  46.697.000 lei

 

ART.2 – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

ART.3 – Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 5.701.000 lei, rezultat la 31.12.2018, pentru finanțarea unor obiective de investiții  conform Anexei nr.6.

ART.4 – Lucrarile de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate” Cultură Recreere,Religie se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.5 –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarcă:

Proiect de Hotarare

Expunere de motive

Raport de specialitate

Buget de Venituri si Cheltuieli

Last modified: martie 14, 2019

Comments are closed.