Administrație Publică

HOTARAREA NR. 26 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea contractarii unui împrumut in suma de maxim 2.200.000 lei în vederea refinanțării integrale a soldului datorat în cadrul Contractului de credit la termen nr. 11/14.11.2007 încheiat de catre Orașul Sinaia cu Alpha Bank Romania

 Având în vedere expunerea de motive nr. 9171/22.03.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr.9174 din 22.03.2019 al Serviciului Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune aprobarea contractarii unui împrumut în sumă de maxim 2.200.000 lei, în vederea refinanțării integrale a soldului datorat în cadrul Contractului de credit la termen nr. 11/14.11.2007 încheiat de catre Orașul Sinaia cu Alpha Bank Romania ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Aprobă contractarea unui împrumut în sumă de maxim 2.200.000 lei în vederea refinanțării integrale a soldului datorat în cadrul Contractului de credit la termen nr. 11/14.11.2007 încheiat de catre Orasul Sinaia cu Alpha Bank Romania (denumit in continuare “Facilitate”).

Art. –  2. Noua perioada a împrumutului mentionat la art. 1 va fi de 120 de luni, din care trei luni perioada de tragere și gratie (cumulate) si 117 luni perioada de rambursare.

Art. 3. –  Se mandatează domnul Vlad Gheorghe Oprea, în calitate de Primar al Orasului Sinaia, să negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Orasului Sinaia noul contractul de împrumut intern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara în legătura cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 4.  – Din bugetul local al Orasului Sinaia se asigură plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice;
  2. b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
  3. c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 5. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orasului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. – (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Orasul Sinaia va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

 (3) Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orasului Sinaia acordul de garantare a împrumutului şi să semneze toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri,vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 26_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.