Administrație Publică

HOTARAREA NR. 27 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea contractării de către Orasul Sinaia a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes public local co-finanțate din fonduri europene

             Având în vedere expunerea de motive nr. 9168/22.03.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr. 9170 din 22.03.2019 al Serviciului Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care  propune aprobarea contractării de către Orasul Sinaia a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene .

             Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;  În baza Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Aprobă contractarea de către Orașul Sinaia, a unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 11.000.000 lei, cu o maturitate de până la 12 ani, din care perioada de tragere şi graţie (cumulate) de maxim 24 luni.

Art. 2. –  Contractarea finanţării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru asigurarea fondurilor necesare prefinantarii si contributiei proprii (cheltuieli eligibile si ne-eligibili) cu ocazia implementarii obiectivelor de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene, detaliate in anexa la prezenta hotarare.

Art. 3. –  Se mandatează domnul Vlad Gheorghe Oprea, în calitate de Primar al Orasului Sinaia, să negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Orasului Sinaia noul contractul de împrumut intern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 4.  Din bugetul local al Orasului Sinaia se asigură plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice;
  2. b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
  3. c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 5. –  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orasului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6.(1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Orasul Sinaia va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

 (3) Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orasului Sinaia acordul de garantare a împrumutului şi să semneze toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri,vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 27_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.