Administrație Publică

HOTARAREA NR. 28 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr.13 si nr.14 (Sinaia, B-dul Carol I, nr. 33- Esplanada)

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 9041/21.03.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr. 9043/21.03.2019 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primăria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr. 13 şi nr.14 din B-dul Carol I nr.33 – Esplanada;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

  • 551 alin.(9) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 123 alin.(1) și (2) din Legea Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c)  coroborat cu art.  45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art .1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr. 13 și nr. 14 situate în orașul Sinaia, Bdul. Carol I nr. 33 – Esplanadă,  cu următoarele obiecte de activitate :

Nr. crt. Spatiul comercial Suprafata Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2 3 4 5
1 13 9 mp Comercializarea produselor alimentare preambalate, producție proprie (cod CAEN 1032, 1039 și 4781) 15 euro/ mp/ lună
2 14 18 mp Comercializarea produselor alimentare preambalate, producție proprie (cod CAEN 1032, 1039 și 4781) 15 euro/ mp/ lună


Art. 2. –  
Spațiile comerciale se închiriaza pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art. 3. – Aprobă Regulamentul de organizare și desfașurare a licitației pentru inchirierea spațiilor  comerciale din Sinaia, B-dul Carol I, nr.33, instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și modelul contractului de inchiriere conform anexelor 1, 2, 3, 4

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL. nr. 28_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.