Administrație Publică

HOTARAREA NR. 30 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

pentru modificarea și completarea  Horărârii Consiliului Local nr. 106 din 2016 – Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia

 Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub  nr. 9215/ 22.03.2019, precum și raportul  raportul de specialitate nr. 9216 din 22.03.2019 al Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune modificarea și completarea HCL 106/ 2016 – Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

Văzând  avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local  Sinaia;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.145/10.11.2015, completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 22 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

Având în vedere prevederile  Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2), litera d), coroborat cu art.45 alin.1) si art. 115 alin. 1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –  Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 106, Cap. IV. – AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITĂȚI DE COMERȚ STRADAL”,

A – Procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi de comerț stradal, desfășurate temporar, ocazional pe domeniul public sau privat, art. 19, pct. 2) în Zona Centrală, astfel :

 Pentru organizarea târgurilor de către alți parteneri, acestea se vor putea amplasa și pe trotuarul bulevardului Carol I. Taxa de ocupare a domeniului public pentru organizarea târgurilor este de 3500 de lei pentru 3 zile, iar în cazul în care se desfășoara pe o perioadă mai lungă, se achită o taxă suplimentară de 1200 de lei/ zi.

Art. 2. – Se modifică art. 27, Cap. V- “CONTRAVENȚII. SANCŢIUNI” din HCL 106/2016, după cum urmează :

”Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 3. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2016, rămân nemodificate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală – Biroul Monitorizare și Control.

Descarca: HCL. nr. 30_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.