Administrație Publică

HOTARAREA NR. 31 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind completarea obiectului de activitate al SC Transport Urban Sinaia SRL

            Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului,  înregistrată sub  nr. 7516/11.03.2019, precum și raportul   de specialitate inregistrat sub nr. 7517/11.03.2019 al  Biroului  Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale ;

În conformitate cu :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 9/26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 1/25.01.2008, privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;
  • Cererea nr. 6905/05.03.2019 prin care SC Transport Urban Sinaia SRL propune completarea obiectului de activitate al societații cu codul CAEN 4791 – comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;

Văzând  avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local  Sinaia;

Ținând cont de prevederile Legii nr.  92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 45 alin.1) si art. 115 alin. 1), lit. b),

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă completarea obiectului de activitate al SC Transport Urban Sinaia SRL cu următorul cod CAEN :

  • 4791 – comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către SC Transport Urban Sinaia SRL.

Descarca: HCL. nr. 31_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.