Administrație Publică

HOTARAREA NR. 32 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr.5900/25.02.2019;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr.5903/25.02.2019;

– Adresa nr.2158/18.01.2019 a Centrului Cultural Carmen Sylva;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 152/03/08/2007 privind înființarea Centrului Cultural „Carmen Sylva” Sinaia și a Regulamentului de organizare și funcționare, capitolul V – Bugetul de venituri și cheltuieli, art. 18 si art. 19 pct. „b” în care veniturile extrabugetare se realizează din închirieri de spații și bunuri mobile;

În conformitate cu prevederile :

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. – Tarifele mai sus menționate nu se aplică în cazul evenimentelor organizate de Primăria orașului Sinaia, conform Hotărârii Consiliului Local nr.66/2006, cu modificările și completările ulterioare, care va putea astfel utiliza spațiile Centrului Culural “Carmen Sylva”, cu titlu gratuit.

Art.3. – Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 83/8.07.2014;

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către managerul Centrului Cultural Carmen Sylva, Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget.

 

Anexa 1 la HCL.                                                                                           nr.32/28.02.2019

 TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SĂLILOR DIN INCINTA CENTRULUI CULTURAL CARMEN SYLVA SINAIA

 

NR.

 

 

DENUMIRE SALA

 

AN 2019 LEI/ ORA

 

AN 2019 LEI/ZI

1. Clubul Seniorilor 60 480
2. Sala “Carmen Sylva” 60 480
3. Sala “George Enescu” 120 960
4. Clubul Tinerilor 60 480

 

Descarca: HCL. nr. 32_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.