Administrație Publică

HOTARAREA NR. 33 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea calendarului de programe / activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2019

Având în vedere :

Expunerea de motive înregistrata cu nr. 7935/12.03.2019 a Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 7937/12.03.2019;

Solicitarea Centrului Cultural Carmen Sylva înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 6869/05.03.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

      În temeiul prevederilor :

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a) și lit.d)  alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de programe / activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2019, conform Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării programelor și activităților proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2019, menționate la art.1 conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de către Departamentul Politici Pubice,Serviciul Buget și Resurse Umane și conducerea Centrului Cultural Carmen Sylva.

Descarca: HCL. nr. 33_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.