Administrație Publică

HOTARAREA NR. 34 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru perioada martie-decembrie 2019

Având în vedere : 

Expunerea de motive înregistrată la  nr. 7928/12.03.2019 a Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 7930/12.03.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu:

  • Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, art.18 (1) alin.2 lit. a);
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3) ;

În temeiul   art.36, alin.( 2), lit. d) și  alin 6, lit a), pct. 5 si 6 și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru perioada martie-decembrie 2019, conform Anexei  1 care face parte integranta din prezenta  hotărâre.

Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării competițiilor și activităților menționate la art.1 conform Anexeia 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Pubice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 34_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.