Administrație Publică

HOTARAREA NR. 35 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea protocolului cu Asociația Teatrul Vienez de Copii Copiii Joaca Teatru  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 8052/13.03.2019, precum și  Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat  cu nr. 8053/13.03.2019 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit. d), alin. (6), lit.a), pct.4) și lit. e),  coroborat cu art. 45 alin.(1) si art.115 ain.(1), lit. b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Aprobă organizarea spectacolului de teatru “ Gaițele “ în data de 20.04.2019  la Centrul Internațional de Conferințe Casino Sinaia și includerea acestuia în Lista Evenimentelor organizate de Primăria Sinaia pentru anul 2019.

Art. 2. – Aprobă protocolul cu Asociația Teatrul Vienez de Copii – Copiii Joaca Teatru.

Art. 3. Împuternicește primarul orașului să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art. 2.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice  și Centrul Internațional de Conferințe Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 35_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.