Administrație Publică

HOTARAREA NR. 36 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2019

Având în vedere:

  • Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8683/19.03.2019, a Primarului orașului Sinaia ;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 8928 din 20.03.2019, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019” ;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu :

  • Legea nr. 481 / 2004 privind Protecția Civilă, art. 25 lit. b), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, art. 24 lit. d).

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2), litera a) și litera d), alin. (6), litera a), pct.8, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2019” , conform Anexelor nr. 1, 1/a, 1/b.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și  Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Descarca: HCL. nr. 36_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.